Počas svojej kariéry som spolupracovala a spolupracujem na rôznych projektoch a programoch, ktoré mi dávajú zmysel, sú pre mňa inšpiráciou a možnosťou pre vlastný rast. Keďže ich vnímam ako obohacujúce pre seba, neváhajte sa začítať do ich náplne, zapojiť sa alebo ich akokoľvek podporiť.

Kreatívne myslenie do školy

Projekt Kreatívne myslenie do školy sa zameriava na rozvoj kľúčovej kompetencie kreatívne myslenie. Pravidelne s workshopmi chodím do stredných/vysokých škôl, kde realizujem program Naštartujte svoje kreatívne myslenie s cieľom mladým ľuďom ukázať ich kreativitu, pomôcť identifikovať bariéry v nej a pomocou hier a aktivít rozvíjať vlastnosti kreatívneho myslenia ako sú fluencia, flexibilita, originalita.
Ďalším workshopom k téme, ktorý ponúkam je Myšlienkové mapy, kde majú možnosť študenti/študentky naučiť sa túto kreatívnu techniku a zároveň uvidieť možnosti jej využitia pre svoj osobný aj pracovný život.

hodiNOVÍ záŠKOLÁCI

Program sa venuje rozvoju deti na 2.stupni v životných zručnostiach pomocou neformálneho vzdelávania v online priestore. Vznikol ako reakcia na pandemickú situáciu a "zatvorenie" detí do online priestoru. "Hodiny" sú interaktívne, hravé a prinášaju témy, kde deti vo veku od 9 do 15 rokov pracujú v malých skupinách s mentorom/mentorkou na zadaniach.
V skupine hľadajú riešenia no zároveň sa učia rešpektu, komunikácií, tímovej spolupráci, vzájomnej podpore a akceptácií toho druhého.
Skupinu tvoria 10 mentori z pedagogického alebo firemného prostredia. Projekt funguje ako nezisková organizácia od roku 2020. Spájame v ňom deti naprieč celým Slovenskom, no na "hodinách" máme aj deti mimo našej republiky. 

Leaders of tomorrow

Projekt realizuje nezisková organizácia The Duke od Edinburgh Slovakia. Prepája mladých ľudí s ľuďmi s biznis prostredia, ktorí ich sprevádzajú na ceste v programe DofE. Mladí ľudia tak okrem aktívnej účasti v programe majú možnosť stretnúť sa a byť v kontakte s pracovným prostredím. Je to pre nich úžasná príležitosť nazrieť do pracovného sveta, v ktorom sa v krátkej budúcnosti ocitnú.
Program DofE mladých ľudí posilňuje v cieľavedomosti, vytrvalosti, ochote zlepšovať seba a pomáhať druhým. Na programe participujem od roku 2017 ako školiteľka pre vedenie programu (učiteľské aj biznis prostredie) a dva roky ako líderka projektu LoT.