Facilitácia je spôsob práce so skupinou – prevažne nedirektívny, paritcipatívny a štruktúrovaný proces vedenia skupinových diskusií. človek, ktorý tento proces vedie, pomáha skupine zlepšiť fungovanie, identifikovať problémy a hľadať spoločne cesty ich riešení. Facilitácia je pozitívna rozvojová činnosť, ktorá zvyšuje efektívnosť skupiny v ďalšej spoločnej práci.

S ČÍM VIEM BYŤ NÁPOMOCNÁ

Pomocou facilitácie členovia skupiny vedia pomenovať svoje názory na problémy a situácie. Riadeným procesom cez kreatívne techniky zabezpečíme tvorbu nápadov a vyhodnotíme najvhodnejší pre danú skupinu a problém.

Facilitácia umožňuje nájsť spoločnú dohodu k aktuálnej téme alebo situácií. Podporením zapojenia všetkých členov skupiny môže prísť k zladeniu sa, porozumeniu a vytvoreniu spoločného výstupu alebo konkrétny návrhu.

Facilitácia je tiež vhodným nástrojom, keď skupina potrebuje pomoc v pomenovaní záujmov, emócií, názorov a myšlienok jednotlivcov. Tiež môže pomôcť k získaniu informácií k vnímaniu určitej situácie, návrhov alebo problémov.

Facilitácia taktiež uľahčuje a pomáha identifikovať hodnoty pre tím, podľa ktorých budú v budúcnosti fungovať. Facilitácia pomáha zapojenie všetkých členov do tohto procesu, čím sa vytvára spolupatričnosť k skupine a nastaveným hodnotám.

Skvelý nástroj je facilitácia aj pre nastavenie pravidiel fungovania tímu. Pomocou procesu dochádza k zladeniu sa na spoločnom cieli alebo nastavenie plánu, vízie do budúcnosti. Cez riadenú diskusiu sa vytvára porozumenie medzi ľuďmi.

Facilitácia ako nástroj pomáha viesť konštruktívny dialóg v kritických situáciách, vytvoriť konsenzus. Prichádza k porozumeniu a  otvorenej komunikácií. Cieľom je, aby boli ľudia vypočutí a odchádzali so spoločným dohodnutým riešením.

NIEKTORÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY: 

 

NASTAVENIE HODNÔT V DOFE

Spoločne s neziskovou organizáciou The Duke of Edinburgh sme počas troch dní pracovali na tvorbe hodnôt. Využili sme kreatívnu techniku brinwriting spolu s technikou nominovania vo vyhodnocovaní. Následne sa vytvorili diskusné skupiny, ktoré dané hodnoty popísali v správaní a konkretizovali v situáciách. Nastavené hodnoty pre organizáciu fungujú do dnes.

ROZVOJOVÁ FACILITÁCIA PRE FIRMU

S marketingovým oddelením firmy z herného priemyslu som realizovala facilitačné rozvojové stretnutia. Prvé tri slúžili na riešenie konkrétneho problému. Pri analýze problému sme identifikovali personu, následne použili variant brainstormingu 635, taktiež rolestorming s nominálnou technikou vyhodnocovania. Posledné stretntutie bolo venované technike SCAMPER a vysvetleniu procesu facilitácie z predchádzajúcich stretnutí. Tak cieľom facilitácie nebolo len vyriešiť problém, ale naučiť sa proces, ktoré bude možné využívať aj v budúcnosti. 

HĽADANIE KREATÍVNEHO RIEŠENIA

S jednou organizáciou sme riešili inováciu už existujúceho projektu. Na situáciu sme sa pozreli z viacerých rolí a prevažne sme využili tie, pre ktorých je program určený. Po spísaní a vyhodnotení jednotlivých nápadov sme použili myšlienkovú mapu na vytvorenie časového plánu a jednotlivých úloh pre cyklus projektu. Ako hlavná technika bola použitá technika ROLESTORMINGU a kombináciou online myšlienkovej mapy.

ZAUJALA SOM ŤA?
NAPÍŠ MI