Rozvoj ľudí realizujem tzv. akčným učením alebo zážitkovým vzdelávaním. Zameriavam sa na osvojenie sociálnych zručností aktívnym nácvikom, riešením modelových situácií, seba skúsenostnými rolovými hrami. Mojou  potrebou je pri rozvoji inšpirovať ľudí k osobnému rastu. Cieľom rozvojových programov je inšpirovať k objavovaniu nového spôsobu vyrovnania sa so súčasnými a budúcimi výzvami. Práca s jednotlivcom a v skupine je zameraná na reálne a aktuálne záležitosti. V prípade potreby online forma vzdelávania prebieha cez platformu ZOOM alebo podľa dohody s klientom.

Aktuálne otvorené workshopy

Rozvojové programy realizujeme pre tieto kompetencie. Pre každú z nich prinášame konkrétne tréningy, workshopy alebo prednášky, ktorými podporujem a rozvíjam dané zručnosti v konkrétnej kompetencii. Tie vnímame nasledujúco:

Schopnosť komunikovať vnímam ako  zručnosť jedinca vedome a harmonicky komunikovať.
To znamená hovoriť o sebe s ostatným čo najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie, vedome ostatných počúvať, vedieť rozlišovať podstatné od nepodstatného, byť ústretový k potrebám iných a zároveň sledovať neverbálne signály partnerov komunikácie.

Schopnosť kreatívne myslieť a riešiť problémy je definovaná ako kľúčová kompetencia 21. storočia. Kreatívne myslenie sa prejavuje v každej ľudskej činnosti a v práci je nenahraditeľná. Na túto tému sa dlhodobo zameriavam s cieľom dať možnosť ľuďom zažiť svoju kreativitu, pochopiť, že sú kreatívni a ako môžu ďalej v tejto kľúčovej zručnosti rásť.

Myšlienková mapa je krásna kreatívna technika, ktorá má široké spektrum využitia. Pomáha v pracovnom ale aj osobnom živote. Ukážem Vám ako myšlienkové mapy fungujú, naučíte sa ako sa vytvárajú a v ktorých oblastiach svojho života ju môžete využívať. Myšlienkové mapy napomáhajú  vidieť veci v  súvislostiach, prepájať myšlienky  a podporuje  kreatívne  myslenie.

Schopnosť byť dobrým lídrom vnímame ako schopnosť vytvoriť si otvorený vzťah, pracovať na sebe samom a pracovať s ľuďmi. Líder  vie inšpirovať , má v sebe odvahu ale aj pokoru. Lídrom sa stávame vtedy, keď počúvame nielen seba a ale aj druhých, vieme reagovať na ich potreby a pritom vieme  a spolu s ostatnými sledovať  smer a dosahovať ciele.

Schopnosť tímovo spolupracovať vnímame ako schopnosť jedinca podieľať sa aktívne a zodpovedne na skupinových procesoch , úlohách  a vzájomných otvorených vzťahoch. Znamená to poskytovať svoje vedomosti, byť prístupný k ostatným a rešpektovať ich predstavy a názory, dodržiavať dohodnuté pravidlá a nezabúdať na spoločný cieľ.

Schopnosť byť produktívny je umenie.
Prejavuje sa  ako schopnosť človeka vyvíjať vlastnú iniciatívu, pracovať sústredene, pozorne , poznať svoje silné stránky, vedieť pracovať cieľavedome, plánovite a zároveň byť schopný prevziať zodpovednosť za úlohy, problémy, situácie, správanie a  snažiť sa hľadať cesty k efektívnym riešeniam. 

TÉMY, KTORÉ PONÚKAM

KOMUNIKÁCIA A POROZUMENIE

Prednášky, workshopy a tréningy 

AKO KOMUNIKOVAŤ,  ABY SME SI POROZUMELI
AKO HOVORIŤ PRED OSTATNÝMI
AKO KOMUNIKOVAŤ PRI KONFLIKTE
AKO VIESŤ KĽÚČOVÉ ROZHOVORY

MYŠLIENKOVÉ MAPY

Prednášky, workshopy a tréningy 

AKO ROBIŤ MYŠIENKOVÉ MAPY
KDE VYUŽÍVAŤ MYŠLIENKOVÉ MAPY
AKO PLÁNOVAŤ S MAPAMI
MYŠLIENKOVÉ MAPY DO ŠKOLY

LÍDERSTVO

Prednášky, workshopy a tréningy 

CESTA KU KREATÍVNEMU LÍDERSTVU
AKO PRACOVAŤ SO SKUPINOU
AKO VIESŤ PRACOVNÉ STRETNUTIA
MYŠLIENKOVÉ MAPY PRE LÍDEROV

KREATIVITA A JEJ ROZVOJ

Prednášky, workshopy a tréningy

REŠTARTUJTE SVOJU KREATIVITU
FLEXIBILNÉ MYSLENIE
IDEÁCIA- TECHNIKY KREATÍVNEHO PROCESU
BRAINSTORMING A JEHO VARIANTY 

PRODUKTIVITA A EFEKTIVITA

Prednášky, workshopy a tréningy

UMENIE KREATÍVNEHO PLÁNOVANIA
UMENIE VECI NAČASOVAŤ
UMENIE NÁVYKOV
UMENIE ANALYZOVAŤ A VYHODNOCOVAŤ

KOOPERÁCIA

Prednášky, workshopy a tréningy

ANALÝZA TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE
TEAMBUILDING
TÍMOVÉ RIEŠENIA PRACOVNÝCH ÚLOH
KREATÍVNE HRY PRE TÍMY

ZAUJALA SOM ŤA?
NAPÍŠ MI